nospiedums www.gedrat.eu

Pçdçjâs izmaiòas vietnç: 25. August 2018 © www.gedrat.eu


Atbildîgais pakalpojumu sniedzçjs www.gedrat.eu lîdz §5 TMG:
gedrat.eu IT-Solutions
Ralf Gedrat, Diplom-Ingenieur (FH)
Spechtweg 1 | DE-72760 Reutlingen
E-pasts: webpflaster@gmail.com
telefons: +49 7121 75505011

Atbildîgs par saturu saskaòâ ar § 55 Abs. 2 RStV:
Ralf Gedrat, Diplom-Ingenieur (FH)
Spechtweg 1 | DE-72760 Reutlingen
E-pasts: webpflaster@gmail.com
telefons: +49 7121 75505011

autori:
Ralf Gedrat un Manuel Baumann

Frontend / backend programmçðana:
gedrat.eu